REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA 17.05.2016 R.

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem internetowym www.majsterkowanie.eu będącego własnością Krzysztofa Pątkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Pątkowski „TOMAX” Hurtownia Elektronarzędzi, ul. Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5661635413, REGON 130858417, tel. 23 6724010, e-mail biuro@majsterkowanie.eu, nr rachunku bankowego: Raiffeisen Polbank 45 1750 0009 0000 0000 2054 8638

 2. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy zawartej między Klientem a Sklepem.

 3. Poniższe terminy użyte w niniejszym regulaminie, należy rozumieć w sposób następujący:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
  w ramach sklepu internetowego pod adresem www.majsterkowanie.eu prowadzonego przez Krzysztofa Pątkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Pątkowski „TOMAX” Hurtownia Elektronarzędzi, ul. Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów;

 2. Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Krzysztofa Pątkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Pątkowski „TOMAX” Hurtownia Elektronarzędzi, ul. Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów dostępny pod adresem www.majsterkowanie.eu, w ramach którego klient składa zamówienia
  i dokonuje zakupów;

 3. Towar lub Rzecz – produkty prezentowane w Sklepie;

 4. Sprzedawca lub Przedsiębiorca - Krzysztof Pątkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Pątkowski „TOMAX” Hurtownia Elektronarzędzi, ul. Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5661635413, REGON 130858417;

 5. Klient lub Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie i dokonuje zakupu w Sklepie, posiadająca założone konto klienta.

 6. Konto Klienta - zespół informacji zawierających dane Klienta, w tym dane osobowe Klienta, przekazywane dobrowolnie przez Klienta, służące do jego identyfikacji, umożliwiające zakupy w Sklepie;

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;

 8. Umowa sprzedaży - zawierana dzięki wykorzystaniu Sklepu umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93
  z późn. zm.);

 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

 1. Regulamin, wydany został na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

 2. Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady korzystania ze Sklepu w tym zasady dokonywania rejestracji
  i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu;

 2. zasady składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych
  w ramach Sklepu;

 3. sposoby i terminy zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży za Towary;

 4. sposoby i terminy dostarczania zamówionych Towarów Klientowi;

 5. sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy przez Klienta;

 6. zasady składania i rozpatrywania reklamacji (procedura reklamacyjna);

 7. zasady ochrony danych osobowych Klienta.

 1. Uzyskanie dostępu do komputera lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu należy wyłącznie do Klienta.

 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna);

 2. włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

 1. Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

 2. Klient ma możliwość uzyskania dostępu do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.majsterkowanie.eu oraz sporządzić jego wydruk.

 3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu www.majsterkowanie.eu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia.

 4. Klient we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepu, a w szczególności w sprawie składania reklamacji, może kontaktować się ze Sprzedawcą, za pomocą telefonu: 503 004 503 lub adresu e-mail: biuro@majsterkowanie.eu jak również listownie na adres pocztowy Sprzedawcy, osobiście w siedzibie Sprzedawcy w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową: www.majsterkowanie.eu dokonać wyboru rodzaju i ilości Towaru przez Klienta.

 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie informacji wypełniając dane, określone w formularzu Konta Klienta w Sklepie, a następnie dokonując akceptacji Regulaminu.

 3. Następnie celem zawarcia Umowy Klient powinien dokonywać kolejnych wskazanych na stronie internetowej Sklepu czynności, zgodnie z treścią wyświetlanych Klientowi na stronie internetowej Sklepu komunikatów.

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ KLIENTA PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPREDAŻY

 1. Klient zamierzając złożyć zamówienie powinien dodać do koszyka Towary, które zamierza zakupić. Następnie powinien uzupełnić swoje dane w tym adres e-mail oraz zdefiniować hasło do ewentualnych przyszłych logowań w Sklepie, imię, nazwisko lub nazwę firmy, ewentualnie dane do faktury (jeśli Klient oczekuje wystawienia faktury), adres do wysyłki, numer kontaktowy. Następnie powinien wybrać sposób dostawy i formę płatności klikając przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE
  Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 2. Po wykonaniu przez Klienta wszystkich czynności technicznych, zgodnie ze wskazaniami na stronie internetowej Sklepu na stronie internetowej zostaną wyświetlone wszystkie wprowadzone uprzednio przez Klienta dane Zamówienia, tytułem jego podsumowania.

 3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią oraz stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów dodanych do koszyka.

 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr…”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.

 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 4.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

 7. Po zakończeniu transakcji Klient wyraża zgodę na przesłanie na jego adres e-mail jednorazowej informacji z zapytaniem o opinię nt. Sklepu.

IV. SPOSÓBY i TERMINY ZAPŁATY

 1. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów
  i usług (VAT).

 2. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 3. Formę płatności Klient może wybrać podczas procedury składania zamówienia. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dokonania zapłaty:

 1. płatność przelewem bankowym tradycyjnym lub za pośrednictwem operatora płatności PAYU na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez Raiffeisen Polbank nr 45 1750 0009 0000 0000 2054 8638. W tytule wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy należy podać numer zamówienia. Zapłata winna być dokonana niezwłocznie po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w mowa powyżej pkt III ust. 5. Po zaksięgowaniu całości wpłaty zamówienie zostanie zrealizowane;

 2. płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem). W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej pkt III ust. 5;

 3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 1. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia. Koszty dostawy zostaną podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.

 2. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczenie do kwoty zamówienia kosztów dodatkowych, o których mowa w ust. 4. powyżej.

 3. Informacja o całkowitym koszcie zakupu Towaru, obejmującego jego cenę oraz koszt dostawy są dostępne dla Klienta po wybraniu przez niego formy płatności za wybrany Towar oraz sposobu dostawy.

 4. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura VAT.

 5. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

 6. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży tj. paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

 7. Dostawy zamówionych Towarów realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej,  firmy kurierskiej lub paczkomatów InPost. Realizacja dostawy możliwa jest również poprzez osobisty odbiór Towaru w siedzibie Sprzedawcy.

V. SPOSÓB I TERMINY DOSTAW

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia.

 3. Na czas realizacji zamówienia, liczony od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 5, składa się czas przygotowania Towaru do wysyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.

 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.

 5. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu lub wydanie Klientowi w siedzibie Sprzedawcy. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

 6. Przewoźnik uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie internetowym.

VI. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i dokonujący zakupów w Sklepie Sprzedawcy, zawierając umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru zakupionego od Sprzedawcy lub w którym w posiadanie Towaru weszła osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana uprzednio przez Klienta jako osoba uprawniona do odbioru Towaru. O zachowaniu terminu zwrotu towaru decyduje data wysłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieni u od umowy.

 2. Do skutecznego odstąpienia od umowy wymagane jest od Klienta złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym powyżej.

 3. Klient może odstąpić od umowy poprzez:

 1. wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Sprzedawcy;

 2. wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@majsterkowanie.eu

 1. Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 2. Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres mailowy Klienta potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. Sprzedawca po doręczeniu mu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i po przesłaniu Klientowi potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia zwróci Klientowi dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta, w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Płatności zostaną zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uprzednio uiszczając płatność Klient, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. W przypadku wyboru przez Klienta formy przekazania Sprzedawcy Towaru innej niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, związanych z jego wyborem innego niż najtańszego sposobu dostarczenia Towaru.

 7. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy, bądź przekazania Towaru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

 8. Sprzedawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostawy na rzecz Klienta Towarów wolnych od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna)

 2. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 4. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany Rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Rzeczy z wadą pozostaje do wartości Rzeczy bez wady.

 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 9. W razie stwierdzenia wad Towaru należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@majsterkowanie.eu lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 11. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Klienta, jego adres, nr zamówienia oraz opisać na czym polega wada Towaru. Do wykonania uprawnień z rękojmi niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w postaci paragonu lub kserokopia faktury VAT.

 12. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca ponosi koszty związane z przesyłką.

 13. W przypadku odesłania towaru przez Klienta, obowiązany jest on do opakowania i zabezpieczenia Rzeczy przed uszkodzeniem w sposób odpowiadający rodzajowi towaru, z uwzględnieniem jego charakteru i właściwości.

 14. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 15. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu do przesyłki Klient zobowiązany jest dołączyć również protokół uszkodzenia sporządzony w momencie odbioru Towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.

 16. Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą- bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;

 2. Organizacje konsumenckie - Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;

 3. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;

 4. Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia  poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

 3. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Sprzedawca. 

 2. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przekazanych podczas rejestracji Konta Klienta oraz składania zamówienia.

 3. Powierzone przez Klientów dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówień.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 5. Klientowi przysługuje prawo do zażądania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do zmiany, zablokowania, lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.

 6. W celu realizacji umowy Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy pocztowi.

 7. Do prawidłowego funkcjonowania Sklep wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce przeglądarki internetowej.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.majsterkowanie.eu. Każdy Klient ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.

 2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W wypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego lub ustawy o prawach konsumenta.

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 4. Klient został poinformowany o istnieniu kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Kodeksy dobrych praktyk dostępne są m. in. na stronie www.dobrapraktyka.pl

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

…………………………………………………………

Miejscowość, data…………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………

Adres konsumenta:…………………….…………………………………

Adres e-mail:………………………………………………………………..

Numer telefonu:…………………………………………… ……………..

Numer zamówienia………………………………………………………

Data odbioru zamówienia…………………………………………..…

Krzysztof Pątkowski

TOMAX” Hurtownia Elektronarzędzi
ul. Sienkiewicza 77
06-400 Ciechanów

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja/My(*)…………………………………………………………….……………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ......................................................................

posiadacz rachunku ...............................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4] [5] [6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

- „Odbierzemy rzecz”; lub

- „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

b) proszę wpisać:

- „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

- „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub

- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.