SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i dokonujący zakupów w Sklepie Sprzedawcy, zawierając umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru zakupionego od Sprzedawcy lub w którym w posiadanie Towaru weszła osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana uprzednio przez Klienta jako osoba uprawniona do odbioru Towaru. O zachowaniu terminu zwrotu towaru decyduje data wysłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieni u od umowy.

 2. Do skutecznego odstąpienia od umowy wymagane jest od Klienta złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym powyżej.

 3. Klient może odstąpić od umowy poprzez:

 1. wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Sprzedawcy;

 2. wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@majsterkowanie.eu

 1. Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 2. Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres mailowy Klienta potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. Sprzedawca po doręczeniu mu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i po przesłaniu Klientowi potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia zwróci Klientowi dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta, w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Płatności zostaną zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uprzednio uiszczając płatność Klient, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. W przypadku wyboru przez Klienta formy przekazania Sprzedawcy Towaru innej niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, związanych z jego wyborem innego niż najtańszego sposobu dostarczenia Towaru.

 7. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy, bądź przekazania Towaru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

 8. Sprzedawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.